Komodo Live on Board

2D1N

Day 1 – Kelor, Menjerite, Kalong

Day 2 – Komodo, Pink Beach, Taka Makassar, Kanawa

3D2N

Day 1 – Kelor, Menjerite, Kalong

Day 2 – Padar, Long Beach, Komodo

Day 3 – Pink Beach, Taka Makassar, Siaba, Kanawa

4D3N

Day 1 – Kelor, Menjerita, Kalong

Day 2 – Padar, Long beach, Komodo

 Day 3 – Pink Beach, Taka Makassar, Gili Lawa

Day 4 – Siaba, Kanawa, Bidadari